ZÚČASTNILI SME SA

Dňa 15. júla 2022 v Nitre sa uskutočnilo dvojstranné stretnutie vedúcich predstaviteľov a niektorých členov priemyselných klastrov IPEEK a TEEK. Predmetom stretnutia boli otázky príprav medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA 2022, výmena skúseností pri zabezpečovaní marketingových výstupov pri rozširovaní členskej základne a možná spolupráca v rámci regionálnych projektoch – konkrétne budúceho projektu TEEK – Platformy regionálnych environmentálnych služieb.

Dňa 08.07.2022 pre rozšírenie kontaktov a výmenu skúseností zakladajúci členovia TEEK sa v Banskej Bystrici zúčastnili na pracovnom stretnutí členov klastrových organizácii IPEEK, REPRIK a TEEK so spolupracujúcimi partnermi NARA-SK a POH. Na stretnutí zo strany TEEK boli prínosnými tieto hlavné témy: • NARA –SK oboznámenie sa s výsledkami medzinárodného projektu DanuP-2-Gas • REPRIK skúsenosti s prípravou RCOH Gemer – Malohont • Rozpracovanie záverov medzinárodnej konferencie NEK Eco&Energy Innovation  • IPEEK Príprava konferencie Energofutura 2022. • Využitie grantov a výziev  

Dňa 16.06.2022 sa zástupcovia TEEK zúčastnili Konferecie ECO & ENERGY Innovation 2022. Hlavnými témami konferencie s medzinárodnou účasťou boli: • Inovácie v MSP priemyselných podnikoch, • programy a projekty v energetike, • KZE a OZE, • environmentálne aspekty projektovania stavieb a budov, • revitalizačná, recirkulačná a recyklačná ekonomika, • originálne priemyselné a investičné riešenia na Slovensku a v krajinách V4. Stiahni Informačný list konferencie ECO & ENERGY Innovation (SK,EN) Stiahni Pozvanka na ECO ENERGY Innovation 2022 Stiahni Zborník NEK Stiahni Príspevok – INOVAČNÝ POTENCIÁL SPOJENECTVA SAMOSPRÁV A MSP PRI RIEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNYCH PROBLÉMOV

Po úvodných stretnutiach zakladajúcich členov Trenčianskeho energetického environmentálneho klastra TEEK sme po opakovane posunutom termíne a odsúhlasení nového sme sa dňa 27.5.2022 rozhodli pozvať štatutárnych zástupcov piatich spoločností na pracovné stretnutie zakladateľov  združenia TEEK, ktoré sa uskutočnilo  v stredu, dňa  1.6.2022 v Bánociach nad Bebravou v Reštaurácii DALLAS o 11:00 hod. Program : 11:00 Otvorenie stretnutia 11:00 – 12:00 Informácie o doteraz vykonaných aktivitách a plánoch na ďalšie obdobie, odsúhlasenie návrho ďalšieho postupu, rozdelenie úloh 12:00 – 12:30 Pracovný obed 12:30 – 13:00 Diskusia, rôzne, záver Stretnutie sa uskutočnilo v konštruktívnej atmosfére a účastníci sa dohodli na spôsobe financovania úvodných administratívnych a marketingových činností, čo budú riešiť vlastnými peňažnými vkladmi na účet združenia. Zároveň sa dohodli na potrebe zabezpečenia loga a prenosného roll-up reklamného zariadenia. Toto zariadenie bude prvýkrát využité na medzinárodnej konferencii  ECO  ENERGY Innovation 2022 v Pezinku, kde TEEK vystúpi s vlastnou prezentáciou.  

Na základe pozvánky riaditeľa odboru programov a analýz, Sekcia inovácií SIEA Bratislava, RNDr. Vladimíra Borzu sme sa v pozícii budúceho stakeholdera dňa 19.5.2022 zúčastnili na rokovaní „Cluster Stakeholder Group“ s nasledovným programom:    Predstavenie „Národného hodnotenia výkonnosti klastrov“ (kritériá, rozdiel od ESCA hodnotenia, FAQ) – SIEA Predstavenie Schémy DM na podporu priemyselných klastrových organizácií – MH SR Ťažisko pripravovanej Výzvy nadväzujúcej na schválenú schému – MH SR Strategické poradenstvo pre klastre poskytované SIEA Informácia ku konferencii – Eco&Energy Innovation – NEK   Diskusia Záver   Stretnutie sa podarí uskutočnilo prezenčnou formou, s možnosťou online pripojenia a splnilo všetky očakávania nášho novovzniknutého združenia TEEK. Pre TEEK najpodstatnejším výsledkom účasti bolo získanie nasledujúcich informácii a dokumentov, s ktorými budeme pracovať: Stiahni Informácia – SIEA spúšťa národné hodnotenie výkonnosti klastrov Stiahni Kritériá – SIEA narodne hodnotenie klastre

Dňa 17.05.2022 sa zástupca TEEK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska. Hlavnými témami bolo prerokovanie zmien stanov ÚKS, poskytnutie informácia o súčasnej situácii v členstve ÚKS a o výške členského príspevku. Na VZ ÚKS sa schválila Správa o hospodárení a Výročná správa ÚKS za rok 2021, ako aj Plánu činností na rok 2022-2023.

11. mája sa na základe pozvánky organizátora, konalo 1. stretnutie hlavných aktérov v regióne GEMER – MALOHONT pri tvorbe regionálnych zámerov v novom plánovacom období 2021 – 2027. Z regiónu sa stretli podnikatelia, predstavitelia samospráv a vedúci škôl, z pohľadu TEEK sme zaznamenali pre nás zaujímavé projekty – Virtuálnu elektráreň a EVO školu. 

„A(E)KO ĎALEJ S ENERGETIKOU V SAMOSPRÁVE?“ Dňa 13. apríla 2022 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnila 5. Konferencia SSCC, ktorá sa  konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sme ako novozaložené záujmové združenie právnických osôb Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK nadviazali nové kontakty a získali cenné poznatky z práce budúcich našich partnerov. Stiahni Program konferencie Stiahni Záznam z konferencie

Už druhý deň po založení Trenčianskeho energetického environmentálneho klastra TEEK, dňa 1. marca 2022 sme sa mohli zúčastniť na seminári, ktorý organizovalo združenie IPEEK v Banskej Bystrici. Účastníkmi seminára boli štatutárni zástupcovia, ale aj mnohí členovia a partneri už etablovaných klastier, medzi ktoré patrí najmä už desiatym rokom pôsobiaci Národný energetický klaster NEK, ako aj dve mladšie, regionálne pôsobiace združenia – Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK a hostiteľ seminára Ipeľský energetický enviromentálny klaster IPEEK. Na seminári sme v rámci neformálnych rozhovorov získali cenné poznatky o začiatkoch prác zakladajúcich členov v uvedených združeniach a využili aj oficiálne poskytnutý priestor na naše prvé, verejné vystúpenie, oznámenie vzniku a predstavenie združenia TEEK.

9/9