ZÚČASTNILI SME SA

Získané poznatky minikonferencie následne riešiteľský kolektív časti projektu NRGCOM za NEK (Ing. Novotný, Mgr. Kubek, Ing. Kati), prostredníctvom osobného stretnutia a prípravy podkladov na úvodné medzinárodné stretnutie partnerov NRGCOM v…

Read more

Vzhľadom k tomu, že združenie TEEK od svojho založenia vo februári 2022 celú svoju doterajšiu a podľa tu prezentovaných dokumentov aj mimoriadne rozsiahlu činnosť už tretí rok financuje výlučne…

Read more

Predseda nášho združenia, Ing. Róbert Kati pre riadne pochopenie a riadneho plnenia (najmä) finančných podmienok účasti TEEK na projekte NEK, zúčastnil sa na online minikonferencii „DRUHÁ VÝZVA Interreg Program…

Read more

Slovensko je v štádiu prechodu od systémov centrálneho zásobovania energiou k moderným lokálnym systémom s primeraným podielom OZE v energetickom mixe.  Koncepcia energetických komunít je vybudovaná v sieti regionálnych…

Read more

V zmysle platných stanov, predseda združenia TEEK Ing. Róbert Kati zvolal Valné zhromaždenie združenia, na ktorom sa okrem vedenia a dvoch administratívnych pracovníčok TEEK zúčastnili všetci pozvaní zástupcovia zakladajúcich…

Read more

Po skončení akcie „Klastrové dopoludnie SIEA“ sa členovia ÚKS presunuli na dôležité zasadnutie orgánu  – VZ Únie klastrov Slovenska. Ing. Róbert Kati, ako predseda združenia TEEK, na  základe žiadosti…

Read more

Na základe pozvánky a včasnej registrácie sa predseda TEEK zúčastnil na tradičnom podujatí, uskutočňovanom pod názvom „Klastrové dopoludnie SIEA“. Nosnou témou v rámci programu podujatia bola prezentácia „Nástroje podpory…

Read more

V rámci povinností študijnej  podskupiny 2, pracovníčka združenia TEEK RNDr. Gabriela Kati, účastníčka  školenia NEK – projektu  „EFEKTÍVNA  PODPORA  ENERGO  A  ENVIRO  ZRUČNOSTÍ  NA  TRHU  PRÁCE“ v sprievode predsedu…

Read more

Pokračovanie programu s miestom konania denne 13. – 20. septembra od 8:00 hod do 16:00 hod na mieste:  Bratislava – Záhradnícka 72 – sídlo organizácie NEK – zasadačka 1.…

Read more

10/57