Schválenie žiadosti o aktiváciu konta ITMS2014+

Schválenie žiadosti o aktiváciu konta ITMS2014+

Vzhľadom k tomu, že združenie TEEK od svojho založenia vo februári 2022 celú svoju doterajšiu a podľa tu prezentovaných dokumentov aj mimoriadne rozsiahlu činnosť už tretí rok financuje výlučne z vlastných zdrojov svojich zakladajúcich členov, pre vlastné preukázanie svojej životaschopnosti  odvtedy nečerpalo ani žiadnu z rôznych dotačných schém alebo iných finančných nástrojov, v zmysle rozhodnutia Valného zhromaždenia z 29.novembra 2023 v prípade splnenia podmienok očakávanej druhej výzvy na rozvoj  klastrových organizácii – zrejme Výzvy na podporu sieťovania podnikov – opatrenie 1.3.3. predseda TEEK pripravil a  úspešne absolvoval  vcelku náročný proces na založenie a aktiváciu konta ITMS2014+, čo je základným predpokladom účasti združenia TEEK v súťaži o dotácie. 


ITMS 2014+

Schválenie žiadosti o aktiváciu konta / Genehmigung des Antrags zur Kontoaktivierung

Vaša žiadosť o aktiváciu konta s kódom ZAK00037906 pre subjekt Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK, IČO: 54601282 bola schválená dňa 12.2.2024. Používateľské kontá identifikované vo Vašej žiadosti boli aktivované, používatelia sa môžu od tohto momentu prihlásiť do aplikácie ITMS2014+ https://public.itms2014.sk.

 

DataCentrum

ITMS2014+

 

Ihr Antrag zur Kontoaktivierung mit dem ZAK00037906 für das Subjekt Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK, Identifikationsnummer: 54601282 wurde am 12.2.2024 genehmigt. Die Benutzerkonten, die in Ihrem Antrag identifiziert wurden, wurden aktiviert, Benutzer können sich ab diesem Moment im ITMS2014 + anmelden+ https://public.itms2014.sk.

DataCentrum

ITMS2014+

  

Pre zmenu notifikácií a oznamov si upravte nastavenia v časti Nastavenia Notifikácií

EU

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

DataCentrum

E-mail bol generovaný automaticky systémom ITMS2014+, prosím neodpovedajte naň. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.