Klastrové doobedie v SIEA

Klastrové doobedie v SIEA

Dňa 3.11.2022 obaja štatutárni zástupcovia TEEK sa zúčastnili klastrového podujatia s názvom „Klastrové doobedie v SIEA“. Najdôležitejšími témami stretnutia z pohľadu nášho združenia bolo pripomienkovanie a diskusia k podnetom Pracovnej skupiny pre aplikovaný výskum, ktorá vznikla v rámci našej „Stakeholder Working Group“ dňa 21. júna 2022.

Cieľom pracovnej skupiny je pripraviť dokument, ktorý po zapracovaní pripomienok dotknutých strán bude prezentovať súčasný stav zapájania sa klastrov do výskumno-vývojových a inovačných projektov, pomenuje prekážky a sformuluje aktuálne požiadavky a námety na podporu výskumu, vývoja a inovácií vo forme spoločného stanoviska klastrových organizácií. Stanovisko bude adresované príslušným orgánom štátnej správy – MH SR, MŠVVaŠ SR, MIRRI  a Úradu predsedu vlády SR. Členstvo v pracovnej skupine je otvorené, kedykoľvek môžu vstúpiť aj ďalšie klastre alebo iné subjekty.       

Na stretnutí sa účastníci vyjadrovali aj k podpore klastrov a ich rozvoju. V rámci krátkeho dopoludňajšieho programu dostali príležitosť na predstavenie sa aj dva klastre, ktoré prejavili záujem. Následne Ing. Bobovnický a Ing. Borza zo SIEA odovzdali viaceré certifikáty tým klastrovým organizáciám, ktoré nedávno úspešne prešli procesom národnej certifikácie. Okrem klastrových organizácii boli prítomné aj iné subjekty, ako napr. zástupcovia z Katedry ekonómie a ekonomiky Trenčianskej univerzity, ktorí majú záujem o spoluprácu predovšetkým s klastrovými organizáciami z regiónu TSK a tak nadviazali priamy kontakt s TEEK.

Krátku informáciu z uvedeného zasadnutia SIEA nájdete na: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TCbPgM2DE3KMeQmp9p7G9qwjMUrR7VA2br7wLv5AxhAyVyA1zuHqaZGzXB6oa6KVl&id=165519170162982

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.